SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
139.258
TUYỂN DỤNG

TUYỂN NHÂN VIÊN:

02 Nhân viên thị trường.

03 Nhân viên kỹ thuật.

Tuyển dụng thường xuyên 10 lao động phổ thông.